Logo Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
Powróć do: Obiekty sportowe

Boisko do siatkówki plażowej w Tulcach

Boisko do siatkówki plażowej znajduje się przy Hali Sportowej GOKiS w Tulcach. Jest to obiekt ogólnodostępny, z bezpłatnym wstępem i możliwością dżentelmeńskiej, tj. umownej rezerwacji terminu online.

Rezerwacja terminu: TUTAJ

 

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W TULCACH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Warunkiem korzystania z boiska do siatkówki plażowej jest zapoznanie się z poniższym Regulaminem i jego przestrzeganie.
 2. Administratorem boiska jest Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kleszczewie.
 3. Boisko do siatkówki plażowej służy wyłącznie do gry w siatkówkę plażową.
 4. Boisko do siatkówki plażowej jest ogólnodostępne. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne.
 5. Boisko do siatkówki plażowej jest czynne codziennie do zmroku, przez cały rok z wyłączeniem sezonu zimowego.
 6. Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia godzin otwarcia boiska, a także zamknięcia boiska w zależności od zainteresowania klientów, harmonogramu zaplanowanych wydarzeń, niekorzystnych warunków atmosferycznych, stanu technicznego lub innych uzasadnionych okoliczności.
 7. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają:
  - w ciągu roku szkolnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 dzieci i młodzież ucząca się w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Tulcach
  - w pozostałym czasie klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji terminu
 8. Rezerwacji terminu na boisku do siatkówki plażowej dokonać można online na stronie www.gokis.kleszczewo.pl/boisko-do-siatkowki-plazowej-w-tulcach.html
 9. Rezerwację uznaje się za nieważną w przypadku spóźnienia większego niż 15 minut.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA

 1. Użytkownik boiska zaopatruje się w sprzęt sportowy we własnym zakresie.
 2. Na boisku obowiązuje strój sportowy.
 3. Na boisku obowiązuje zachowanie porządku i czystości.
 4. Na terenie obiektu sportowego obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych.
 5. Korzystanie z boiska do siatkówki, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie boiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 6. Korzystającym z boiska do siatkówki plażowej nie przysługuje szatnia oraz natryski.
 7. Użytkownik boiska jest zobowiązany każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z boiska do sprawdzenia stanu technicznego używanych urządzeń. W przypadku stwierdzenia niesprawności ww. sprzętu użytkownik ma obowiązek zrezygnować z korzystania z niego oraz powiadomić o zaistniałym fakcie Administratora.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się w szczególności:
  a) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodny z przeznaczeniem boiska;

b) wnoszenia petard, materiałów łatwopalnych, szklanych opakowań oraz innych przedmiotów niebezpiecznych;

c) palenia tytoniu i e-papierosów, spożywania alkoholu i substancji działających podobnie do alkoholu;

d) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

e) zakłócania porządku, używania wulgarnych słów, przeszkadzania w zajęciach lub grze innym użytkownikom;

f) wprowadzania zwierząt;

g) korzystania z boiska przez osoby z przeciwwskazaniami lekarskimi;

h) wjeżdżania na boisko jakimikolwiek pojazdami (z wyjątkiem pojazdów obsługi technicznej);

i) niszczenia urządzeń sportowych, nawierzchni boiska jak i pozostałych elementów infrastruktury.

9. Za bezpieczeństwo uczestników podczas zawodów i turniejów odpowiada organizator imprezy.

10. Zauważone złamanie zakazu należy niezwłocznie zgłosić gospodarzowi obiektu, którego obowiązkiem jest w kolejności: zwrócenie uwagi, upomnienie, nakaz opuszczenia boiska.

11. W przypadku rażącego złamania zakazu Administrator lub inny upoważniony podmiot może nakazać użytkownikowi opuszczenie obiektu.

12. Po każdej grze użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia boiska w stanie należytego porządku, w tym usunięcia wszelkich przedmiotów, które zostały wniesione przez użytkowników, a także wyrównania powierzchni boiska za pomocą udostępnionego zgarniacza.

13. Jakakolwiek działalność komercyjna, w tym udzielanie płatnych lekcji, instruktażu, treningów, organizacja wydarzeń, zawodów itp. mogą odbywać się tylko i wyłącznie za zgodą Administratora.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wejście i korzystanie z boiska, jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszych Zasad korzystania z boiska.
 2. Administrator obiektu może kontrolować przebieg zajęć, a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania z boiska.
 3. Szkody powstałe w trakcie użytkowania boiska należy natychmiast zgłaszać Administratorowi obiektu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania za wyrządzone na terenie boiska szkody. Za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem go niezgodnie z jego przeznaczeniem obowiązuje odpłatność w wysokości 100% nowego urządzenia.
 5. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiada opiekun prawny.
 6. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania „Zasad korzystania z boiska do siatkówki plażowej” i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione na terenie obiektu sportowego.
 8. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian niniejszego regulaminu.
 9. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu sprawy będą rozpatrywane w drodze postępowania karno-administracyjnego z art. 51 § 1 i 2 Kw, art. 54 Kw, a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego z art. 193 Kk.

 

 


TELEFONY ALARMOWE:

112 - POLICJA, POGOTOWIE RATUNKOWE, STRAŻ POŻARNA 

513 762 783 - ADMINISTRATOR